OK

محصولات ضدآفتاب

سال هاست که محققین اشعه فرا بنفش UV خورشید را دلیل اصلی ایجاد پیری پوست، چروک، سرطان پوست و لک های پوستی می دانند. از بین تمام توصیه های مراقبتی برای پوست مهمترین آن ها مراقبت از پوست در برابر نور خورشید است. همه افراد چه زن و چه مرد باید درنظر داشته باشند که که اگر مراقبت از آفتاب از برنامه مراقبت روزانه ی پوست حذف شود و یا به صورت صحیح مورد استفاده قرار نگیرد، پول خود را برای خرید دیگر محصولات مراقبت از پوست دور ریخته اند. در واقع ضد آفتاب اصلی ترین جزء مراقبت از پوست است که هیچ جایگزینی ندارد. توجه داشته باشید که ممکن است ضد آفتاب نتواند به طور کامل مانع از تاثیر مخرب اشعه فرابنفش نور خورشید شود؛ بنابراین در کنار استفاده از آن، استفاده از کلاه و لباس می تواند به طور چشم گیری به کاهش اثرات مخرب اشعه خورشید کمک کند.

SPF90 کرم ضد آفتاب و ضدچروک با

مشاهده

SPF60 کرم ضد آفتاب و مرطوب کننده

مشاهده

SPF50 کرم ضد آفتاب فاقد چربی

مشاهده

SPF40 کرم ضد آفتاب فاقد جاذب های شیمیایی با

مشاهده

SPF50 كرم ضدآفتاب مخصوص آقایان با

مشاهده